CODI ÈTIC - SISTEMA DE DILIGÈNCIA DEGUDA - PRÀCTIQUES COMERCIALS DE MAJORAL JOIES

CODI ÈTIC DE MAJORAL JOIES

Maig de 2022

 1. Majoral Joies integra un seguit de valors en les seves relacions tan dins com fora de l’organització. Aquests valors són part irrenunciable de la seva cultura empresarial i es basen en la Declaració dels Drets humans. L’organització subscriu la declaració feta per les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948 i actuarà conforme a aquests principis segons s’indica en aquest codi ètic.
 2. Incorporarà treballadors als seus equips que estiguin també alineats sota aquests principis i que actuïn amb aquesta mateixa lògica.
 3. Els treballadors tindran dret a un salari digne en funció del lloc de treball i l’esforç aportats. Mai es discriminarà negativament per raó de sexe o d’origen i l’organització farà el possible per acollir i integrar totes les persones segons les seves capacitats. Sempre es propiciarà un bon ambient de treball i en cas de conflictes s’aplicarà el protocol de cures que correspongui. Majoral Joies disposa d’un protocol per casos d’assetjament sexual. Es garantirà el dret a disposar d’un lloc de treball que compleixi amb la normativa de seguretat al treball, conciliació amb la vida personal i formació. Així mateix els treballadors rebran periòdicament informació sobre la situació comercial i financera de l’empresa, plans de futur i accés garantit a la presa de decisions del seu àmbit de treball.
 4. La no afectació negativa al medi ambient serà un eix principal de Majoral Joies. Avaluarà periòdicament la possible afectació que hagi causat i en cas de ser així establirà mecanismes de compensació proporcionats.
 5. Majoral Joies té ple dret a escollir aquelles fonts de subministrament (proveïdors) que respectin aquests mateixos principis i valors explicats aquí i que els compleixin de la mateixa manera que també ho fa Majoral Joies.
 6. Es prioritzaran aquells proveïdors que garanteixin i informin sobre l’origen dels seus productes i serveis així com de l’impacte social i ambiental que hagin pogut causar. També es verificarà la situació del país d’origen al https://www.cahraslist.net/ per tal de determinar-ne els riscos potencials. Majoral Joies aplica el Sistema de Diligència Deguda amb totes les seves contraparts ja siguin clients o proveïdors amb un formulari del tipus KYC (Know Your Counterpart).
 7. Els tallers externs amb els quals s’hagi arribat a acords de fabricació hauran de complir també amb tots els mateixos requeriments que els tallers propis de Majoral Joies, així com els dels proveïdors en general, incloent-hi el formulari KYC com a eina de coneixement mutu i verificació.
 8. La venda a intermediaris amb el client final es farà també sota aquests principis i no s’acceptaran intermediaris que cometin infraccions reiterades i sense que hagin fet reparacions pel mal causat.
 9. La venda al client final es farà informant-lo dels principis i valors que mou Majoral Joies. Se li proporcionarà tota la informació necessària dels productes que hagi adquirit i donarà detall de possibles impactes socials i ambientals.
 10. Respecte a l’Interès General, es respectaran tots els marcs legals i fiscals i en conseqüència caldrà verificar la identitat dels compradors, la titularitat dels comptes bancaris i de qualsevol element susceptible d’entreveure una vulneració de la llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals o de qualsevol altra norma. En cas d’evidència manifesta se seguiran els protocols establerts pel Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
 11. Quant a la publicitat, Majoral Joies es compromet a fer-la servir només per informar sobre fets verídics de la marca, bàsicament novetats i per donar-la a conèixer al públic que encara no la coneix. També podrà fer comunicats argumentant sempre successos reals o mostrant posicionaments propis respecte a fets que afecten a la societat.
 12. Sol·licitem als nostres proveïdors i també als clients intermediaris subscriure aquest codi ètic.
 13. Llista de proveïdors i clients intermediaris que han subscrit el codi ètic i que han donat permís per aparèixer publicats al web:

SISTEMA DE DILIGÈNCIA DEGUDA A MAJORAL JOIES

Introducció:

Com a empresa que forma part d’una cadena de subministrament principalment de metalls preciosos transformats en joies, Majoral Joies, informa a tots els seus agents, ja siguin interns o externs, sobre els principis i valors amb els quals l’organització es relacionarà endins i enfora.

Aquest és l’esquema seguit segons recomanacions de la OCDE.

Fuente: Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable (2018)

Aquest document està basat en la guia de la OCDE (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply).

Majoral Joies es compromet a incorporar plenament en les seves polítiques i sistemes de gestió una conducta empresarial responsable. En conseqüència identificarà i avaluarà els possibles impactes negatius causats en les seves cadenes de subministrament i les relacions comercials en les quals en sigui partícip per poder-los prevenir, reduir o aturar.

Així mateix en farà un seguiment per veure quin ha estat el resultat de les modificacions o supressions implementades, tot explicant quines mesures es prenen per abordar aquests impactes i en cada cas, què fa l’organització per reparar-los quan no hagi estat possible evitar-los.

Majoral Joies integra un seguit de valors en les seves relacions tant dins com fora de l’organització. Aquests valors són part irrenunciable de la seva cultura empresarial i es basen en la Declaració dels Drets humans. L’organització subscriu la declaració feta per les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948 i actuarà conforme a aquests principis segons s’indica al seu codi ètic.

En consonància amb el fet de subscriure la declaració feta per les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948 en relació als Drets Humans. Enric Majoral SL estableix uns procediments per detectar, evitar i corregir si cal, possibles impactes sobre els Drets Humans que s’haguessin pogut produir en la seva cadena de negoci.

De la mateixa manera garanteix el compliment de les lleis establertes a la Unió Europea i de totes aquelles que se’n derivin.

Majoral Joies farà servir el Toolkid de RJC per identificar qualsevol situació de risc que hi pogués haver al llarg de la seva cadena de relacions comercials.

ORIGEN AIGÜES AMUNT DE POSSIBLES IMPACTES EN ELS DRETS HUMANS:

Els proveïdors de productes i serveis poden haver estat causa o també víctimes de certs impactes als Drets Humans i que aquesta circumstància s’hagi desplaçat al llarg de la cadena de negoci. Majoral Joies SEMPRE farà les indagacions pertinents per verificar que els productes i serveis que contracti estaran exempts d’aquesta problemàtica. Aquestes indagacions inclouran un procediment obligat per a tot nou proveïdor o client (contrapart) que inclourà un formulari del tipus KYC.

 1. Es verificarà que el país o regió de procedència no estigui inclosa en la llista de països en conflicte: https://www.cahraslist.net/
 2. Es donarà prioritat a aquells proveïdors que siguin membres d'algun sistema de certificació que ofereixi garanties suficients (Fairmined, RJC…). Aquestes garanties podran referir-se al medi ambient, explotació infantil o a qualsevol altre factor que pugui infondre sospites que s'està produint algun impacte en els Drets Humans.
 3. Es donarà també prioritat a aquells proveïdors que afirmin explícitament el seu compromís amb els mateixos valors amb els quals es guia Majoral Joies. Proveïdors i clients intermediaris que han subscrit el Codi Ètic de Majoral Joies.
 4. Es donarà igualment prioritat a aquells proveïdors que hagin estat auditats per organitzacions reconegudes per a així comprovar la veracitat de les seves afirmacions.
 5. S'exigiran evidències a tots aquells proveïdors que no ofereixin les anteriors garanties.
ORIGEN AIGÜES AVALL DE POSSIBLES IMPACTES EN ELS DRETS HUMANS:
 1. Majoral Joies identificarà degudament els seus clients per evitar suplantacions, desviacions i conseqüències negatives en general sobre els Drets Humans. Per això haurà de complir amb tots els procediments legals que figuren a la Llei per a la prevenció del blanqueig de capitals (19/1993 28 de desembre i 12/2003 de 21 de maig).
 2. Farà ús de fonts d’energia renovable per a qualsevol dels seus establiments.
 3. Farà servir materials orgànics i compostables per als embolcalls dels seus productes i també de reciclables quan no hi hagi alternativa.
 4. Vetllarà per a que les seves treballadores i treballadors tinguin unes condicions psicosocials i salarials dignes.
 5. Transmetrà als seus clients finals la informació correcta sobre els productes adquirits i alhora els demanarà que en facin un ús responsable.
DILIGÈNCIES DE REPARACIÓ DAVANT POSSIBLES IMPACTES EN ELS DRETS HUMANS:

Si es dona la circumstància en què s’hagi produït algun impacte als Drets Humans del qual en Majoral Joies en sigui responsable directe o indirecte haurà de reparar el mal ocasionat als afectats de manera proporcional al seu grau de responsabilitat. Les reparacions podran ser tan econòmiques com simbòliques.

També es podran prendre mesures de denúncia, càstig o represàlia en relació als causants dels impactes. En forma de cessament de contractes en el cas dels proveïdors o d’acomiadament en el cas de treballadors de l’organització.

S’analitzarà també quina ha estat la causa de l’impacte per evitar-ne qualsevol repetició en un futur.

DILIGÈNCIES D’INFORMACIÓ EN RELACIÓ ALS DRETS HUMANS:

Majoral Joies s’obliga a comunicar periòdicament al menys un cop a l’any les incidències o manca d’elles que s’hagin pogut donar. La comunicació es podrà fer en forma de Newsletter al web corporatiu o bé per correu electrònic a les parts interessades mitjançant un informe de les seves polítiques comercials.

DILIGÈNCIES EN RELACIÓ A LA DETECCIÓ DE POSSIBLES COMISSIONS, REGALS I SUBORNS:

Majoral Joies entén el suborn en el seu sentit més estricte, és a dir, oferir o donar (així com exigir o rebre) qualsevol avantatge indegut a (o de): funcionaris públics, candidats polítics, partits o funcionaris, o empleats, directors o funcionaris del sector privat.

És un tipus de relació entre persones que l'organització rebutja explícitament i que no tolerarà en cap circumstància. Ni en nom de l'empresa ni a títol personal s'oferiran avantatges a col·lectius o a persones físiques, a canvi d'acceptar contractes de venda o de qualsevol altra índole. Tampoc s'admetrà que a posteriori es facin donacions com a resultat d'haver pogut acceptar uns determinats acords. El mateix es farà en sentit invers. No s'exigiran avantatges i tampoc se n'acceptaran a posteriori pel fet d'haver signat contractes de compra o de qualsevol altra índole.

No s’oferiran comissions a agents que pertanyin a organitzacions que siguin clients (potencials o no) com de la mateixa manera no es tolerarà que persones membres de Majoral Joies acceptin comissions de proveïdors o agents d’altres organitzacions a canvi d’acceptar contractes de compra o d’altra índole.

No es faran regals a canvi d’acceptar contractes de venda o semblants. Com tampoc s’admetrà que una persona treballadora de Majoral Joies rebi qualsevol regal pel fet d’acceptar contractes de proveïdors o d’altres agents externs.

Aquesta diligència ha estat ratificada per la Direcció de Majoral Joies en la reunió de direcció el dia 30/11/2022 i així consta en acta.

SUBORN: ÀMBITS DE RISC

Els responsables dels departaments de compres formen part d’un àmbit de risc en el qual es poden rebre oferiments d’avantatges o bé directament avantatges un cop s’han acceptat uns contractes de compres. Tot i que el matís és més aviat gris, caldrà distingir, per exemple, entre un regal de Nadal enviat per un proveïdor (cada cop menys freqüent) que en algunes ocasions pot anar destinat a una persona en concret, i aquell regal menys justificat i que pot no fer-se públic. En el primer cas es pot acceptar el regal només en nom de tots els membres de l’empresa i repartir-ho entre tots, ja que generalment són productes alimentaris. Es pot aprofitar qualsevol celebració col·lectiva de l’empresa per fer ús d’aquests regals que s’accepten només pel fet que responen plenament a un motiu d’alegria socialment compartida.

Els responsables dels departaments de vendes també formen part d’un àmbit de risc però al nostre entendre menor, ja que en cas de produir-se el suborn, hauria de ser en sentit invers, és a dir, oferint o donant avantatges als responsables de compra d’altres organitzacions. Aquesta situació ja formaria part d’una política explícita de l’organització i faria molt improbable que aquesta infracció tingués l’origen en una iniciativa individual del responsable de vendes. Majoral Joies no permet que els seus membres ofereixin cap mena d’avantatge als responsables de compra de les empreses clients.

L’empresa disposa d’un registre dels regals i donacions fets.

POLÍTIQUES I DILIGÈNCIES ENVERS LA VIOLÈNCIA AL LLOC DE TREBALL

Majoral Joies rebutja i prohibeix explícitament qualsevol tipus de violència entre els seus membres, tant dins com fora dels seus locals i ja sigui aquesta adreçada a persones siguin o no membres de l’organització. Aquest rebuig i prohibició inclou també als animals.

En cas que es demostri que algun membre de l’organització ha exercit qualsevol tipus de violència es procedirà a cursar la denúncia corresponent i es considerarà falta molt greu i per tant, podrà ser causa d’acomiadament disciplinari.

POLÍTIQUES I DILIGÈNCIES ENVERS EL TREBALL INFANTIL

Majoral Joies prohibeix el treball infantil i s’assegura que no participa indirectament en afavorir-lo o tolerar-lo. És per això que selecciona aquells proveïdors que prohibeixen igualment aquesta pràctica i que poden assegurar-ne el seu compliment. Es compliran doncs les resolucions del Conveni 138 de l'OIT i la Recomanació 146, que estableix les edats mínimes dels 15anys per tal que els infants puguin completar l’escolaritat mínima obligatòria.

POLÍTIQUES I DILIGÈNCIES ENVERS EL TREBALL FORÇAT

Majoral Joies assumeix i compleix les disposicions del Conveni 29 de l'OIT respecte a no participar ni afavorir el treball forçat, incloent-hi el treball penitenciari per servitud, contractat o no voluntari. Caldrà tenir especial cura en contractar serveis de fabricació a empreses que no respectin aquest conveni. Especialment aquelles ubicades en altres països.

POLÍTIQUES I DILIGÈNCIES ENVERS LA DISCRIMINACIÓ EN EL TREBALL

Les persones pertanyents a l’organització no podran practicar ni aprovar cap forma de discriminació en el lloc de treball pel que fa a la contractació, la continuïtat de l'ocupació, la remuneració, les hores extraordinàries, l'accés a la formació, el desenvolupament professional, la promoció, la baixa o la jubilació. Això inclou la discriminació per raça, color, ètnia, casta, origen nacional, religió, discapacitat o informació genètica, gènere, orientació sexual, pertinença a un sindicat, afiliació política, estat civil, estat parental o d'embaràs, aspecte físic, estat del VIH, edat, o qualsevol altra característica personal no relacionada amb els requisits inherents al treball. Els membres s'han d'assegurar que totes les persones "aptes per treballar" tinguin les mateixes oportunitats i no siguin discriminades per factors no relacionats amb la seva capacitat per exercir la seva feina.

POLÍTIQUES I DILIGÈNCIES ENVERS LES SUBSTÀNCIES PERILLOSES

Cap persona de l’empresa no fabricarà, ni farà servir productes químics ni substàncies perilloses, que estiguin subjectes a prohibicions internacionals. Les substàncies químiques necessàries per a la fabricació de joies estan estrictament regulades, amb indicacions sobre el seu grau de perillositat i el dossier sobre com cal actuar en cas d’accident. Una empresa externa serà l’encarregada de verificar el compliment d’aquesta regulació que entra dins l’àmbit de la seguretat en el treball.

POLÍTIQUES I DILIGÈNCIES ENVERS EL MEDI AMBIENT

Majoral Joies ha avaluat mitjançant un informe els riscos d’impactes negatius que comporta la seva cadena comercial per establir així les mesures que consideri necessàries per tal de minvar o eliminar aquests riscos. Quan no s’hagi pogut evitar un impacte negatiu caldrà reparar-lo activament.

ASSIGNACIÓ DE RECURSOS:

Els recursos humans procediran de les diferents àrees de responsabilitat:

 • El/la responsable de la coordinació general.
 • El/la responsable financer.
 • El/la responsable de producció.
 • El/la responsable de la comercialització.
 • El/la responsable de la comunicació.

PRÀCTIQUES COMERCIALS 2021-2022

Octubre de 2022

Introducció:

És aquest el primer informe que elabora Majoral Joies sobre les seves pràctiques comercials i és per això que engloba un període superior a l’any natural.

Aquest informe es fa a partir de l’obligació que comporta el fet d’estar dins del certificat RJC i a partir d’aquest any es reproduirà anualment actualitzat per poder ser difós, ja sigui publicant-ho al web corporatiu, o bé mitjançant comunicació per e-mail a les parts interessades com ara treballadors, clients o proveïdors de Majoral Joies.

Es prenen com a principals elements de referència els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) formulat per les Nacions Unides.

Aquest informe descriu la situació en què es troben les pràctiques comercials de Majoral Joies en relació a aquests objectius.

Majoral Joies també vol fer explícit públicament que rebutja qualsevol relació comercial que impliqui una violació de la declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides. L’organització evitarà contribuir al finançament de grups armats i al blanqueig de capitals així com a qualsevol relació que comporti corrupció, frau o xantatges de qualsevol mena.

Estructura comercial bàsica de Majoral Joies:

La nostra activitat consisteix principalment en dissenyar, fabricar i comercialitzar joies. Des del 2013 també distribuïm metall amb la certificació Fairmined a altres professionals de la joieria.

Des dels inicis, la nostra organització ha estat enfocada comercialment cap a dos perfils bàsics de client:

1. Client final.

2. Client intermediari.

Entenem per client intermediari aquella persona o organització que també ven al client final. L’objectiu principal de Majoral Joies i dels seus clients intermediaris és la de satisfer les necessitats d’aquest client final en relació als productes de joieria.

Majoral Joies disposa de sis establiments propis que permeten atendre directament les necessitats dels clients. Aquests establiments es troben només Barcelona i Illes Balears. La venda a través dels clients intermediaris fa possible estendre l’atenció a altres clients que es troben fora d’aquest àmbit geogràfic. Per altra banda, l’establiment des del 2003 d’una botiga virtual permet atendre també nombrosos clients d’arreu del món.

Pràctiques comercials de Majoral Joies durant el període:

L’any 2021 encara ha estat un període afectat plenament per la situació creada amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. En canvi el 2022 ja ha estat un període en el que, almenys en aparença, s’ha retornat a la normalitat encara que només sigui en relació a la facturació.

Com a organització creiem que degut a l’estructura que hem explicat abans podem influir positivament en la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) de la següent manera:

Des dels punts de venda podem afectar positivament als següents objectius:

 • ODS 5 Igualtat de gènere.
 • ODS 8 Treball i creixement econòmic.
 • ODS 9 Indústria, innovació i infraestructures.
 • ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 Producció i consum responsables
 • ODS 13 Acció pel clima.
 • ODS 17 Aliances per un desenvolupament sostenible.
Pràctiques comercials que influeixen positivament:

Tant als establiments propis com en l’execució de les directius comercials de Majoral les dones en són les protagonistes. De fet, el 80% de les persones de l’organització són dones. El 40% dels càrrecs de direcció i el 90% dels càrrecs de responsabilitat són dones. Disposem de 5 botigues presencials i 1 de virtual en les que hi tenim contractades un total de 11 persones (totes dones). Totes aquestes persones reben una retribució que supera el mínim del Conveni per al Comerç del Metall i totes tenen accés a una distribució dels beneficis anuals a partir d’una retribució variable segons objectius pactats.

La major part dels productes a la venda estan fabricats amb metalls certificats ja que des del 2019 l’organització fabrica totes les seves joies amb or Fairmined o bé or RJC. La fabricació de les joies es fa íntegrament a Catalunya.

Tots els establiments de la marca fan servir electricitat provinent de fonts renovables comercialitzada per la cooperativa Som Energia de la qual Majoral també n’és soci.

Les campanyes de promoció i difusió es limiten a unes poques comunicacions al llarg de l’any adreçades principalment als clients finals. Al 2021 a aquest tipus de client van ser 3 comunicacions sobre noves col·leccions, 5 sobre actes públics fets per Majoral, 2 sobre promocions i 1 felicitació de Nadal. Pel que fa als clients intermediaris només s’han fet 5 comunicacions en tot l’any 2021.

Majoral Joies també promociona les bones pràctiques entre les marques del sector de la joieria i per això és membre fundador del Col·lectiu Origen, Gold for Future que té com objectiu primordial la difusió d’aquestes pràctiques i la de fer networking entre els seus membres.

Una altra pràctica comercial habitual però que des del 2020 ha deixat de fer-se és la d’assistir a fires internacionals. Concretament a la fira Couture (Las Vegas). En el període informat no s’ha assistit a cap fira comercial però sí que s’han fet visites presencials i virtuals als clients intermediaris. Aquestes visites ajuden a establir llaços de confiança entre les parts i s’hi expliquen les novetats. En cap cas s’exerceixen pressions per aconseguir un major volum de comanda. Només s’explica l’acollida que ha tingut una col·lecció determinada entre els clients de les botigues pròpies i quin és “el buit” que el nou producte intenta omplir.

Tant al 2021 com al 2022 s’ha convocat un concurs de poesia per al dia de Sant Jordi. Els 3 guanyadors han rebut una joia com a premi. Al mes de febrer del 2022 també s’ha fet una campanya de neteja gratuïta de les joies Majoral. Aquesta campanya s’ha difós per correu electrònic (Newsletter).

Pel que fa a la política de descomptes aquesta consisteix en oferir al client intermediari un descompte només quan el pagament es fa al moment o per avançat. Al client final se li ofereix una targeta de fidelització Majoral Friends que en cada compra acumula un percentatge i que quan el client decideix l’aplica posteriorment per reduir el preu d’una nova compra futura. Amb aquest sistema s’evita fer descomptes poc justificats que sovint només obeirien a la insistència d’alguns clients i que podrien originar situacions de tracte injust.

Majoral Joies vol que la seva activitat comercial influeixi el més positivament possible i porta a terme un seguit d’accions comercials col·laboratives amb entitats diverses. Així, durant període 2021-2022 s’han fet campanyes amb la Fundació ACE per a la qual es va dissenyar una polsera anomenada Instant. Els beneficis de la venda d’aquesta joia van a parar íntegrament a l’entitat. Al 2021 també s’ha fet una donació en espècie a la Asociación Española contra el Cáncer a Balears.

Durant 2021 degut a la situació extrema dels preus de l’energia també vam difondre per les xarxes socials una notícia sobre el suport de Majoral Joies a la cooperativa Som Energia dipositant 1.000€ durant la campanya que va fer la cooperativa per augmentar el seu capital i poder superar així la crisi dels preus de l’electricitat.

Des de les nostres activitats de compra i de fabricació podem incidir positivament als següents objectius:

 • ODS 1 Fi de la pobresa.
 • ODS 2 Fam zero.
 • ODS 3 Salut i benestar.
 • ODS 4 Educació.
 • ODS 6 Aigua i salubritat.
 • ODS 10 Reducció de desigualtats.
 • ODS 14 Vida submarina.
 • ODS 15 Vida a terra.
 • ODS 16 Pau i justícia social.
 • ODS 17 Aliances per un desenvolupament sostenible.
Pràctiques comercials que influeixen positivament des dels nostres departaments de compra i fabricació:

Les nostres compres de matèries primeres de plata i or Fairmined contribueixen a reduir la pobresa, la fam, la desigualtat i a augmentar la salut, benestar, educació, salubritat, vida terrestre i submarina així com a contribuir a la pau i justícia social.

El certificat Fairmined estableix que per cada gram d’or comprat a les mines s’hauran de pagar 4 USD. Aquests diners es transfereixen a un compte bancari específic per a cada mina i és auditat periòdicament. Aquests diners només poden emprar-se per a millores de la comunitat (educació, salubritat...) o del cicle productiu (millores en la preservació de l’entorn).

Majoral Joies fa el aliatges totalment lliure de substàncies susceptibles de produir al·lèrgies.

Tota la energia elèctrica del taller de Majoral Joies prové de fonts renovables.

Un nombre important de les gemmes que comercialitzem en les nostres joies incloent-hi els diamants tenen traçabilitat absoluta i se’n garanteix un origen respectuós amb l’entorn i les persones. En aquest sentit Majoral Joies es compromet a estendre a totes les seves gemmes aquest tipus de garantia. La nostra opció és la d’escollir gemmes naturals i amb el mínim tractament possible.

Algunes de les nostres campanyes estan molt estretament lligades al món de la cultura i en aquest sentit algunes de les creacions es fan mitjançant la col·laboració amb artistes d’altres disciplines. Aquesta campanya s’anomena “Creat amb...”. Durant aquest període tant Enric Majoral com Roc Majoral han participats en alguns certàmens d’art com a membres del jurat.

Al 2021 es va publicar el llibre Enric Majoral. La Joia Expandida. També al 2022 s’ha organitzat una exposició al Museu de Disseny de Catalunya (HUB) amb el mateix títol que el llibre.

Majoral Joies se sotmetrà a auditories periòdiques per part de tercers de manera que es puguin verificar totes les afirmacions fetes en aquest document.