fbpx

Avís legal

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informem del següent:

Nom de l’empresa: ENRIC MAJORAL SL Domicili: Zamora, 91-95 S/At. 3a 08018 BARCELONA La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona . Volum28701, Folio 0056, Secc.General 1a, Inscripció 1 i 3; CIF: B 60982311

Els dominis:

han estat registrats en el Registre Mercantil de Barcelona, tal com s’estableix en la Llei 34/2002.

Benvingut al lloc web Enric Majoral, S.L. – Majoral (en endavant Enric Majoral, SL – Majoral). Et convidem a llegir atentament la nostra Política de Privacitat per conèixer les condicions del tractament de les dades personals cedides a través de l’ús d’Enric Majoral, SL – Majoral.

ENRIC MAJORAL SL, 2012. Tots els drets reservats.

Els noms i les imatges exposats en aquesta pàgina són propietat de MAJORAL.

MAJORAL refusa tota responsabilitat que es derivi d’una mala utilització dels continguts mostrats en aquesta pàgina i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los i limitar-hi o restringir-hi l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

MAJORAL refusa tota responsabilitat que es derivi de qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web. Concretament, refusa la responsabilitat sobre la informació que continguin pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links) amb les pàgines web de MAJORAL.

MAJORAL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

Condicions de venda

Llegeixi atentament aquestes condicions

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Enric Majoral, S.L. – Majoral, Carrer Zamora 91-95, i amb CIF B 60.982.311 (Enric Majoral, SL – Majoral) i els tercers (des d’ara, “Usuaris”) que es donin d’ alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de Majoral (http:// www.majoral.com “, des d’ara la” Botiga “).

1. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d’Enric Majoral, SL – Majoral, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. Productes i preus

Enric Majoral, S.L. – Majoral es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Enric Majoral, S.L. – Majoral podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Enric Majoral, S.L. – Majoral es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga.

Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA, que apareixerà afegit al final de la compra, excepte indicació en contra.

3. Procediment i forma de pagament dels productes

 1. En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, Enric Majoral, SL – Majoral enviarà un correu electrònic a l’Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a Enric Majoral, SL – Majoral
 2. L’Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.
 3. Enric Majoral, S.L. – Majoral arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l’Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua que ha sigut sol.licitada: català, espanyol, anglès.
 4. La confirmació de la comanda enviada per Enric Majoral, SL – Majoral no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra Enric Majoral, SL – Majoral enviarà al costat del Producte la factura corresponent al mateix.

4. Dret de desistiment

  1. L’usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Enric Majoral, SL – Majoral a través del correu electrònic a la següent adreça: info@majoral.com i desistir de la compra en un termini no superior a catorze (14) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s’haurà d’enviar juntament amb el seu embolcall original i en perfecte estat, seguint les instrucciones proporcionades per Enric Majoral, S.L., en resposta a la seva notificació de desistiment,  a l’adreça a sota indicada.
   ENRIC MAJORAL, S.L.
   Zamora, 91-95 S/Àtc 3ª
   08018 Barcelona
  2. El desistiment comporta la devolució de l’import pagat. El termini per a aquest abonament serà l’establert en la Llei, després de rebut per part d’Enric Majoral S.L. el producte objecte del desistiment en perfecte estat de conservació.
  3. No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

5. Servei d’atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça info@majoral.com

6. Servei de lliurament a domicili

   1. L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és per al territori de la geografia mundial. Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a la direcció de lliurament que l’Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.
   2. El servei de lliurament d’Enric Majoral, S.L. – Majoral, es realitza en col • laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.
   3. El cost dels enviaments es correspon amb la destinació en qüestió. L’import del transport a nivell local (Barcelona) serà de 5€. Nacional (reste de Comunitat, Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla), 10€. Comunitat Econòmica Europea, 20€. Resta del territori mundial, 45€.
   4. Transports gratuïts per totes les comandes superiors als 300€.

7. Propietat intel·lectual i industrial

   1. L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Enric Majoral, SL – Majoral o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.
   2. Tret que fos autoritzat per Enric Majoral, SL – Majoral o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.
   3. L’Usuari haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per Enric Majoral, SL – Majoral o per tercers en la Botiga.

8. Contrassenyes

   1. Enric Majoral, S.L. – Majoral facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’Usuari que es registri a Enric Majoral, SL – Majoral. Aquests mots de pas serviran per a l’accés als serveis exclusius d’Enric Majoral, SL – Majoral per a usuaris registrats.
   2. L’usuari haurà de mantenir la seva contrasenya sota la seva exclusiva responsabilitat en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.
   3. La contrasenya podrà ser modificada en tot moment per l’Usuari. L’Usuari es compromet a notificar a Enric Majoral, SL – Majoral de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

9. Llei aplicable i fur

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre l’Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti. Data última actualització: 06/07/2018