MAJORAL FRIENDS

Una manera de compartir i sentir la mediterrània. Majoral Friends és la nostra targeta de fidelitat. 

Majoral vol agrair la fidelitat i compartir amb els seus clients i amics l’experiència d’una nova manera de veure el  luxe, l’artesania i l’exclusivitat gaudint de la creativitat, la bellesa i la vida mediterrània.

La targeta es pot sol·licitar i és d’ús exclusiu a les nostres botigues pròpies:

Barcelona

Consell de Cent, 308  –  T 93 467 72 09

Diagonal 609 – Pedralbes Centre – T 93 363 12 91

Formentera

Av. de la Mola, 89 – La Mola –  T 971 32 70 15

Jaume I, 29 – St. Francesc Xavier – T 971 32 11 48

Eivissa

Anníbal, 8 – Eivissa – T 971 50 88 63

 

  1. PROGRAMA DE PUNTS I BENEFICIS

1.1 Punts:

Acumulació de punts (valor 1 punt = 1 €) a raó del 5 % del valor de compra. Els punts (1 punt= 1 Euro) acumulats es podran restar a la segona compra:

– Un màxim del 25% del valor de PVP. de la següent compra.

– El client pot escollir  quants punts/euros acumulats en la targeta vulgui utilitzar.

– Data de caducitat: Els punts acumulats tenen una vigència de 18 mesos des de la data de compra.

1.2 Beneficis:

Descompte del 5% el valor de compra en punts  per la targeta MAJORAL FRIENDS. Per a poder adquirir aquests beneficis de compra acumulada es pot arribar de dues maneres:

  1. Com a persona individual amb targeta MAJORAL FRIENDS.
  2. Com a GRUP FAMILIAR MAJORAL

En què consisteix el Grup Familiar Majoral? 

Existeix la possibilitat de vincular varies targetes (un màxim de 6 targetes individuals) en una targeta individual, que farà de representant del grup i sumarà tots els valors de compra en euros del grup.

Aclariments:

2. CONDICIONS GENERALS

Aquest programa de fidelització de clients (en endavant, “MAJORAL FRIENDS”) és promogut i organitzat per Enric Majoral, SL amb domicili al carrer Zamora 91-95 s / at 3, amb CIF -60982311 i està subjecte a les condicions generals contingudes en aquest document (d’ara endavant, les “Condicions Generals”).

2.1 El Programa de Fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS) està dirigit exclusivament a les persones (CLIENTS) que compleixin els requisits establerts en aquestes Condicions Generals i s’hi adhereixin d’acord amb el que estableix l’apartat II.

2.2 L’adhesió pel Client al Programa de Fidelitat Majoral implicarà la íntegra acceptació sense reserves per part del Client d’aquestes Condicions Generals. Enric Majoral, S.L. i no quedarà vinculada per cap altra condició. El fet que Enric Majoral, S.L. no s’apliqui en alguna ocasió alguna d’aquestes condicions generals no implica que renunciï al seu dret a exigir el compliment de qualsevol d’aquestes condicions.

2.3 L’aplicació del Programa de fidelitat Majoral es limita a les Botigues Majoral (tal com defineixen aquests termes més endavant) ubicades a Espanya.

2.4 Adhesió al Programa de Fidelitat Majoral i obtenció de la Targeta MAJORAL FRIENDS. El consumidor persona física, que en un mateix dia hagi realitzat una compra a una Botiga Majoral , tindrà dret a adherir-se al Programa de Fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS). En qualsevol cas, les persones físiques que tinguin una sòlida relació com a clients de les botigues Majoral, podran tenir dret a adherir-se al Programa de Fidelitat Majoral sense necessitat de realitzar cap compra, el que quedarà a l’arbitri del personal d’Enric Majoral, SL Enric Majoral, S.L. es reserva el dret de comprovar l’edat de les persones que vulguin adherir-se al Programa de Fidelitat Majoral, de manera que es podrà sol · licitar, en qualsevol moment, el permís dels pares o del tutor perquè confirmin la seva aprovació a la participació d’aquelles que tinguin menys de 18 anys en aquest programa. Així mateix, la Targeta de fidelitat de la persona que no confirmés la seva edat quedarà desactivada, sense que aquesta persona tingui dret a percebre cap compensació, ni a canviar cap dels punts que, si escau, pogués tenir.

2.4.1 Als efectes de les presents Condicions Generals, s’entén per (a) Botiga Majoral (tant en singular o en plural, segons correspongui), qualsevol establiment obert al públic a Espanya, ja sigui a peu de carrer o dins d’un centre comercial, que sota el nom comercial i rètol Majoral de venda articles de joieria.

2.4.2 L’adhesió pel Client al Programa de Fidelitat Majoral es realitzarà mitjançant l’emplenament i signatura pel client de la sol · licitud d’adhesió a l’indica’t programa (en endavant, la “Sol · licitud d’adhesió”), i donarà dret al Client a l’obtenció de la Targeta de fidelitat Majoral ja convertir-se en titular, de conformitat amb el que estableixen aquestes condicions generals. Un cop emplenada la sol · licitud, el client rebrà una Targeta de Fidelitat Majoral.

3. VIGÈNCIA DE LA TARGETA DE FIDELITAT MAJORAL

La vigència inicial de la Targeta de fidelitat Majoral serà de divuit (18) mesos. Al venciment d’aquest període inicial es renovarà per iguals períodes de durada, sempre que el client hagi realitzat almenys una compra utilitzant la Targeta de Fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS) abans de la finalització del període inicial i, si escau, de qualsevol de les pròrrogues. En cas contrari, la Targeta de Fidelitat Majoral serà desactivada, sense dret a cap compensació pels punts que, si s’escau, el Client pogués tenir acumulats.

4. BOTIGUES

Les botigues Majoral on es podrà sol · licitar i fer ús exclusiu de la targeta MAJORAL FRIENDS són:

Barcelona

Consell de Cent, 308  –  T 93 467 72 09

Diagonal 609 – Pedralbes Centre – T 93 363 12 91

Formentera

Av. de la Mola, 89 – La Mola –  T 971 32 70 15

Jaume I, 29 – St. Francesc Xavier – T 971 32 11 48

Eivissa

Anníbal, 8 – Eivissa – T 971 50 88 63

5. DRETS DELS TITULARS DE  LA TARGETA DE FIDELITAT MAJORAL FRIENDS

5.1 Acumulació de punts.: la Targeta de fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS) permet al seu titular, prèvia presentació de la mateixa, acumular el 5% del valor de compra (1 euros = 1 punt) a les Botigues Majoral, des del dia de l’alta del Client en el Programa de fidelitat Majoral. Aquesta acumulació de punts està en qualsevol cas subjecta a la utilització que dels mateixos es faci, segons estableix l’apartat Punts i Beneficis de MAJORAL FRIENDS.

5.2 La Targeta MAJORAL FRIENDS no és un mitjà de pagament. Els punts no poden cedir ni bescanviar per diners o productes.

5.3 El saldo de punts s’actualitzarà automàticament, conservant els punts durant 18 mesos posteriors a la data de compra. Posterior als 18 mesos, quedaran anul·lats.

5.4 Grup familiar MAJORAL (Opcional). Els clients que els interessi poden vincular com GRUP FAMILIAR MAJORAL, on una targeta farà de representant / portaveu i reunirà a un grup familiar interessat (màxim 6 persones amb targeta personal MAJORAL FRIENDS), per poder accedir als avantatges dels Premis a la Fidelitat descrits en l’apartat Punts i Beneficis de MAJORAL FRIENDS. Es manté la caducitat dels 18 mesos del valor de compra acumulada (Valor total en euros de les compres acumulades pel GRUP FAMILIAR MAJORAL).

5.5 Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: el Client haurà de dirigir a Enric Majoral, SL mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i fotocòpia del seu DNI a la següent adreça:
Enric Majoral, S.L
Zamora 91-95, s / at 3a
08018 Barcelona

5.6 Pèrdua de la targeta MAJORAL FRIENDS: si has perdut la Targeta, podràs seguir acumulant compres sense necessitat de presentar la targeta en caixa. Només has de donar les teves dades en el moment de la compra i sol · licitar una altra targeta al teu Botiga majoral habitual.

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola, sotmetent -tant Enric Majoral, SL com els Clients a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del Client, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre’ls.

 ***

Avís Legal. Informació general.

En compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informem del següent:

Nom de l’empresa: ENRIC MAJORAL SL
Domicili: Zamora, 91-95 S/At. 3a 08018 BARCELONA
La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona . Volum28701, Folio 0056, Secc.General 1a, Inscripció 1 i 3; CIF: B 60982311

Els dominis:

han estat registrats en el Registre Mercantil de Barcelona, tal com s’estableix en la Llei 34/2002.

Benvingut al lloc web Enric Majoral, S.L. – Majoral (en endavant Enric Majoral, SL – Majoral). Et convidem a llegir atentament la nostra Política de Privacitat per conèixer les condicions del tractament de les dades personals cedides a través de l’ús d’Enric Majoral, SL – Majoral.

ENRIC MAJORAL SL, 2012. Tots els drets reservats.

Els noms i les imatges exposats en aquesta pàgina són propietat de MAJORAL.

MAJORAL refusa tota responsabilitat que es derivi d’una mala utilització dels continguts mostrats en aquesta pàgina i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los i limitar-hi o restringir-hi l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

MAJORAL refusa tota responsabilitat que es derivi de qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web. Concretament, refusa la responsabilitat sobre la informació que continguin pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links) amb les pàgines web de MAJORAL.

MAJORAL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

Condicions de venda

Llegeixi atentament aquestes condicions

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Enric Majoral, S.L. – Majoral, Carrer Zamora 91-95, i amb CIF B 60.982.311 (Enric Majoral, SL – Majoral) i els tercers (des d’ara, “Usuaris”) que es donin d’ alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de Majoral (http:// www.majoral.com “, des d’ara la” Botiga “).

1. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d’Enric Majoral, SL – Majoral, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. Productes i preus

Enric Majoral, S.L. – Majoral es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Enric Majoral, S.L. – Majoral podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Enric Majoral, S.L. – Majoral es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga.

Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA, que apareixerà afegit al final de la compra, excepte indicació en contra.

3. Procediment i forma de pagament dels productes

a) En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, Enric Majoral, SL – Majoral enviarà un correu electrònic a l’Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a Enric Majoral, SL – Majoral

b) L’Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

c) Enric Majoral, S.L. – Majoral arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l’Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua que ha sigut sol.licitada: català, espanyol, anglès.

d) La confirmació de la comanda enviada per Enric Majoral, SL – Majoral no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra Enric Majoral, SL – Majoral enviarà al costat del Producte la factura corresponent al mateix.

4. Dret de desistiment

a) L’usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Enric Majoral, SL – Majoral a través del correu electrònic a la següent adreça: info@majoral.com i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s’haurà d’enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenada i una còpia de l’albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec d’Enric Majoral, SL – Majoral el cost directe de devolució del Producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Enric Majoral, SL – Majoral indiqui a l’Usuari en contestació a la seva notificació de l’exercici de desistiment. L’Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que Enric Majoral, SL – Majoral li indiqui la forma de devolució.

b) El desistiment comporta la devolució de l’import pagat. Per això, el client haurà d’indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual Enric Majoral, SL – Majoral haurà d’efectuar l’abonament. El termini per a aquest abonament serà l’establert en la Llei, després de rebut per part d’Enric Majoral, SL el producte objecte del desistiment en perfecte estat de conservació.

c) No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

5. Servei d’atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça

info@majoral.com

6. Servei de lliurament a domicili

  1. L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és per al territori de la geografia mundial. Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a la direcció de lliurament que l’Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.
  2. El servei de lliurament d’Enric Majoral, S.L. – Majoral, es realitza en col • laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.
  3. El cost dels enviaments es correspon amb la destinació en qüestió. L’import del transport a nivell local (Barcelona) serà de 5€. Nacional (reste de Comunitat, Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla), 10€. Comunitat Econòmica Europea, 20€. Resta del territori mundial, 45€.
  4. Transports gratuïts per totes les comandes superiors als 300€.

7. Propietat intel·lectual i industrial

a) L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Enric Majoral, SL – Majoral o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

b) Tret que fos autoritzat per Enric Majoral, SL – Majoral o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

c) L’Usuari haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per Enric Majoral, SL – Majoral o per tercers en la Botiga.

8. Contrassenyes

a) Enric Majoral, S.L. – Majoral facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’Usuari que es registri a Enric Majoral, SL – Majoral. Aquests mots de pas serviran per a l’accés als serveis exclusius d’Enric Majoral, SL – Majoral per a usuaris registrats.

b) L’usuari haurà de mantenir la seva contrasenya sota la seva exclusiva responsabilitat en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

c) La contrasenya podrà ser modificada en tot moment per l’Usuari. L’Usuari es compromet a notificar a Enric Majoral, SL – Majoral de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

9. Llei aplicable i fur

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre l’Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.

Protecció de dades

a) En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l’informem que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d’inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat d’Enric Majoral, SL – Majoral, mentre no se sol • liciti la seva cancel • lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l’atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d’aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis d’Enric Majoral, SL – Majoral.

b) Així mateix, se l’informa que les seves dades seran posats a disposició de les empreses TRILOGI per les finalitats indicades: mailings. Tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu dels mateixos, i no efectuant cessions o comunicacions a tercers al marge de les assenyalades per la normativa vigent. L’usuari autoritza expressament a Enric Majoral, SL – Majoral la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics, per part d’Enric Majoral, SL – Majoral i de les esmentades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals. Sí, accepto.

c) L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel • lació dirigint-se mitjançant correu electrònic dirigit a info@majoral.com, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.

d) Les respostes marcades amb * en el formulari d’inscripció tenen caràcter obligatori. La seva no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

1.- Política de privacitat i protecció de dades

Amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeixeu que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.
El fet de no introduir les dades de caràcter personal que es demanen en els formularis de la pàgina web podrà tenir com a conseqüència que MAJORAL no pugui atendre la vostra sol•licitud.
MAJORAL us informa que té implantades les mesures de seguretat de caràcter tècnic i d’organització necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades personals i evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament i/o l’accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que es preveu en l’article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.

2. Titularitat de les dades objecte de tractament

a) En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, informem als usuaris que les seves dades personals i altra informació facilitada mitjançant qualsevol formulari existent a Enric Majoral, SL – Majoral, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al tractament, propietat d’Enric Majoral, SL – Majoral.

b) Enric Majoral, S.L. – Majoral es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals de l’usuari, declarant el seu compromís en la no cessió a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.

3. Ús i finalitat del tractament de les dades de caràcter personal:

a) El tractament de les dades personals dels usuaris per part d’Enric Majoral, SL – Majoral o de tercers té lloc, fonamentalment, de forma electrònica i telemàtica.

b) Les dades personals de l’usuari seran utilitzades amb la finalitat de prestar els següents serveis disponibles a través d’Enric Majoral, SL – Majoral:

El registre de dades per poder gaudir dels serveis oferts a través de la pàgina
La gestió i / o tramitació de comandes i activitats connexes
La gestió de consultes, dubtes o problemes de caràcter tècnic, comercial, sobre l’estat de les comandes i altres sol • licituds genèriques d’informació
L’atenció personalitzada a través del Servei d’Atenció al Client
La promoció de productes i serveis propis

c) Hi ha la possibilitat que Enric Majoral, SL – Majoral processi i / o gestioni dades personals relatives a tercers que li hagin estat transmesos o cedits directament pels propis Usuaris d’Enric Majoral, SL – Majoral (p.ex.: adquisició per part de l’Usuari d’un producte que s’ha de lliurar a un amic, liquidació del preu de compra del producte per part d’un subjecte diferent del destinatari d’aquest article, publicitat per part de l’Usuari a un amic d’un servei disponible al web Enric Majoral, SL – Majoral o notificació de l’oferta de venda d’un determinat producte). En casos com els anteriors Enric Majoral, S.L. – Majoral informarà al tercer en qüestió sobre el contingut de la Llei 15/99 LOPD el registrar les seves dades a l’arxiu, tot i que l’usuari serà responsable de comunicar a la persona a qui es refereixin aquestes dades abans de comunicar-los-a Enric Majoral, SL – Majoral, la inclusió de les dades en un fitxer d’Enric Majoral, SL – Majoral, la finalitat del tractament de les dades i la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel • lació i oposició davant Enric Majoral, SL – Majoral, en la manera especificat en aquesta política de privacitat.

d) Enric Majoral, S.L. – Majoral es reserva el dret de cancel • lar el compte d’un usuari i totes les dades connexes en cas de detectar o apreciar continguts il • lícits i perjudicials per a la imatge d’Enric Majoral, SL – Majoral i / o dels seus productes o dels de tercers, així com també continguts ofensius o que incitin, fomentin i publicitin activitats il • legals o difamatòries, continguts de caràcter pornogràfic, violent o que fomentin discriminacions per raons de raça o ètnia, sexe, credo o orientació sexual.

4. Obligatorietat de la transmissió i / o cessió de les dades

a) La transmissió i / o cessió a Enric Majoral, SL – Majoral de les dades personals sol • licitades pot tenir caràcter obligatori en virtut del contingut i disposicions de la normativa legal que li és d’aplicació.

b) S’especificarà indistintament, en cada un dels casos, el caràcter obligatori o discrecional de la transmissió i / o cessió de dades-en relació amb les dades personals sol • licitades- amb motiu del processament i / o recollida d’aquesta informació, distingint els camps obligatoris mitjançant un asterisc (*).

c) La eventual falta de comunicació a Enric Majoral, SL – Majoral de les dades corresponents a camps obligatoris impedirà la consecució i / o l’abast de la finalitat principal associada a la recollida de dades. D’altra banda, la no comunicació d’aquestes dades a Enric Majoral, SL – Majoral podria determinar, per exemple, la impossibilitat de celebrar tota comanda de compra dels productes a la venda al web Enric Majoral, SL – Majoral, així com la prestació d’altres serveis disponibles a la web.

d) Enric Majoral, S.L. – Majoral entén que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes. Correspon als usuaris l’actualització de les seves pròpies dades, accedint a l’apartat “El meu compte” a Enric Majoral, SL – Majoral. Per tant, els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades personals, Enric Majoral, SL – Majoral no serà responsable de la possible inexactitud de les dades personals dels Usuaris.

5. Drets de l’Usuari

El Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel • lació sol • licitant- per correu postal a Carrer Zamora 91-95, 08018, Barcelona, Espanya, incloent còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades.

6. Mesures de seguretat

a) Enric Majoral, S.L. – Majoral assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

b) Enric Majoral, S.L. – Majoral no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades, o bé que siga per una falta de diligència de l’usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.