MAJORAL FRIENDS

Una manera de compartir i sentir la mediterrània. Majoral Friends és la nostra targeta de fidelitat. 

Majoral vol agrair la fidelitat i compartir amb els seus clients i amics l’experiència d’una nova manera de veure el  luxe, l’artesania i l’exclusivitat gaudint de la creativitat, la bellesa i la vida mediterrània.

La targeta es pot sol·licitar i és d’ús exclusiu a les nostres botigues pròpies:

Barcelona

Consell de Cent, 308  –  T 93 467 72 09

Formentera

Av. de la Mola, 89 – La Mola –  T 971 32 70 15

Jaume I, 29 – St. Francesc Xavier – T 971 32 11 48

Eivissa

Anníbal, 8 – Eivissa – T 971 50 88 63

1.PROGRAMA DE PUNTS 

 

2. CONDICIONS GENERALS

Aquest programa de fidelització de clients (en endavant, “MAJORAL FRIENDS”) és promogut i organitzat per Enric Majoral, SL amb domicili al carrer Zamora 91-95 s / at 3, amb CIF -60982311 i està subjecte a les condicions generals contingudes en aquest document (d’ara endavant, les “Condicions Generals”).

2.1 El Programa de Fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS) està dirigit exclusivament a les persones (CLIENTS) que compleixin els requisits establerts en aquestes Condicions Generals i s’hi adhereixin d’acord amb el que estableix l’apartat II.

2.2 L’adhesió pel Client al Programa de Fidelitat Majoral implicarà la íntegra acceptació sense reserves per part del Client d’aquestes Condicions Generals. Enric Majoral, S.L. i no quedarà vinculada per cap altra condició. El fet que Enric Majoral, S.L. no s’apliqui en alguna ocasió alguna d’aquestes condicions generals no implica que renunciï al seu dret a exigir el compliment de qualsevol d’aquestes condicions.

2.3 L’aplicació del Programa de fidelitat Majoral es limita a les Botigues Majoral (tal com defineixen aquests termes més endavant) ubicades a Espanya.

2.4 Adhesió al Programa de Fidelitat Majoral i obtenció de la Targeta MAJORAL FRIENDS. El consumidor persona física, que en un mateix dia hagi realitzat una compra a una Botiga Majoral , tindrà dret a adherir-se al Programa de Fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS). En qualsevol cas, les persones físiques que tinguin una sòlida relació com a clients de les botigues Majoral, podran tenir dret a adherir-se al Programa de Fidelitat Majoral sense necessitat de realitzar cap compra, el que quedarà a l’arbitri del personal d’Enric Majoral.  Enric Majoral, S.L. es reserva el dret de comprovar l’edat de les persones que vulguin adherir-se al Programa de Fidelitat Majoral, de manera que es podrà sol · licitar, en qualsevol moment, el permís dels pares o del tutor perquè confirmin la seva aprovació a la participació d’aquelles que tinguin menys de 18 anys en aquest programa. Així mateix, la Targeta de fidelitat de la persona que no confirmés la seva edat quedarà desactivada, sense que aquesta persona tingui dret a percebre cap compensació, ni a canviar cap dels punts que, si escau, pogués tenir.

2.4.1 Als efectes de les presents Condicions Generals, s’entén per (a) Botiga Majoral (tant en singular o en plural, segons correspongui), qualsevol establiment obert al públic a Espanya, ja sigui a peu de carrer o dins d’un centre comercial, que sota el nom comercial i rètol Majoral de venda articles de joieria.

2.4.2 L’adhesió pel Client al Programa de Fidelitat Majoral es realitzarà mitjançant l’emplenament i signatura pel client de la sol · licitud d’adhesió a l’indica’t programa (en endavant, la “Sol · licitud d’adhesió”), i donarà dret al Client a l’obtenció de la Targeta de fidelitat Majoral ja convertir-se en titular, de conformitat amb el que estableixen aquestes condicions generals. Un cop emplenada la sol · licitud, el client rebrà una Targeta de Fidelitat Majoral.

 

3. VIGÈNCIA DE LA TARGETA DE FIDELITAT MAJORAL

La vigència inicial de la Targeta de fidelitat Majoral serà indefinida, si no n’hi ha desistiment per part del client.

 

4. BOTIGUES

Les botigues Majoral on es podrà sol · licitar i fer ús exclusiu de la targeta MAJORAL FRIENDS són:

Barcelona

Consell de Cent, 308  –  T 93 467 72 09

Formentera

Av. de la Mola, 89 – La Mola –  T 971 32 70 15

Jaume I, 29 – St. Francesc Xavier – T 971 32 11 48

Eivissa

Anníbal, 8 – Eivissa – T 971 50 88 63

5. DRETS DELS TITULARS DE  LA TARGETA DE FIDELITAT MAJORAL FRIENDS

5.1 Acumulació de punts.: la Targeta de fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS) permet al seu titular, prèvia presentació de la mateixa, acumular el 5% del valor de compra (1 euros = 1 punt) a les Botigues Majoral, des del dia de l’alta del Client en el Programa de fidelitat Majoral. Aquesta acumulació de punts està en qualsevol cas subjecta a la utilització que dels mateixos es faci, segons estableix l’apartat Punts i Beneficis de MAJORAL FRIENDS.

5.2 La Targeta MAJORAL FRIENDS no és un mitjà de pagament. Els punts no es poden cedir ni bescanviar per diners o productes.

5.3 El saldo de punts s’actualitzarà automàticament, conservant els punts durant 18 mesos posteriors a la data de compra. Posterior als 18 mesos, quedaran anul·lats.

5.4 Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, el Client haurà de dirigir-se a una de les Botigues Majoral ò mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i fotocòpia del seu DNI a la següent adreça:

Enric Majoral, S.L
Zamora 91-95, s / at 3a
08018 Barcelona

5.5 Pèrdua de la targeta MAJORAL FRIENDS: si has perdut la Targeta, podràs seguir acumulant compres sense necessitat de presentar la targeta en caixa. Només has de donar les teves dades en el moment de la compra i sol · licitar una altra targeta a la teva Botiga majoral habitual.

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola, sotmetent -tant Enric Majoral, SL com els Clients a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del Client, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre’ls.

 ***

Avís Legal. Informació general.

En compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informem del següent:

Nom de l’empresa: ENRIC MAJORAL SL
Domicili: Zamora, 91-95 S/At. 3a 08018 BARCELONA
La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona . Volum28701, Folio 0056, Secc.General 1a, Inscripció 1 i 3; CIF: B 60982311

Els dominis:

han estat registrats en el Registre Mercantil de Barcelona, tal com s’estableix en la Llei 34/2002.

Benvingut al lloc web Enric Majoral, S.L. – Majoral (en endavant Enric Majoral, SL – Majoral). Et convidem a llegir atentament la nostra Política de Privacitat per conèixer les condicions del tractament de les dades personals cedides a través de l’ús d’Enric Majoral, SL – Majoral.

ENRIC MAJORAL SL, 2012. Tots els drets reservats.

Els noms i les imatges exposats en aquesta pàgina són propietat de MAJORAL.

MAJORAL refusa tota responsabilitat que es derivi d’una mala utilització dels continguts mostrats en aquesta pàgina i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los i limitar-hi o restringir-hi l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

MAJORAL refusa tota responsabilitat que es derivi de qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web. Concretament, refusa la responsabilitat sobre la informació que continguin pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links) amb les pàgines web de MAJORAL.

MAJORAL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

 

Condicions de venda

Llegeixi atentament aquestes condicions

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Enric Majoral, S.L. – Majoral, Carrer Zamora 91-95, i amb CIF B 60.982.311 (Enric Majoral, SL – Majoral) i els tercers (des d’ara, “Usuaris”) que es donin d’ alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de Majoral (http:// www.majoral.com “, des d’ara la” Botiga “).

1. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d’Enric Majoral, SL – Majoral, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. Productes i preus

Enric Majoral, S.L. – Majoral es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Enric Majoral, S.L. – Majoral podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, tals nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Enric Majoral, S.L. – Majoral es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga.

Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA, que apareixerà afegit al final de la compra, excepte indicació en contra.

3. Procediment i forma de pagament dels productes

a) En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, Enric Majoral, SL – Majoral enviarà un correu electrònic a l’Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d’enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a Enric Majoral, SL – Majoral

b) L’Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

c) Enric Majoral, S.L. – Majoral arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l’Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua que ha sigut sol.licitada: català, espanyol, anglès.

d) La confirmació de la comanda enviada per Enric Majoral, SL – Majoral no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra Enric Majoral, SL – Majoral enviarà al costat del Producte la factura corresponent al mateix.

4. Dret de desistiment

a) L’usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Enric Majoral, SL – Majoral a través del correu electrònic a la següent adreça: info@majoral.com i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s’haurà d’enviar juntament amb el seu embolcall original i en perfecte estat, seguint les instrucciones proporcionades per Enric Majoral, S.L., en resposta a la seva notificació de desistiment,  a l’adreça a sota indicada.

ENRIC MAJORAL, S.L.

Zamora, 91-95 S/Àtc 3ª

08018 Barcelona

b) El desistiment comporta la devolució de l’import pagat. El termini per a aquest abonament serà l’establert en la Llei, després de rebut per part d’Enric Majoral S.L. el producte objecte del desistiment en perfecte estat de conservació.

c) No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

5. Servei d’atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça

info@majoral.com

6. Servei de lliurament a domicili

  1. L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és per al territori de la geografia mundial. Els Productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a la direcció de lliurament que l’Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.
  2. El servei de lliurament d’Enric Majoral, S.L. – Majoral, es realitza en col • laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.
  3. El cost dels enviaments es correspon amb la destinació en qüestió. L’import del transport a nivell local (Barcelona) serà de 5€. Nacional (reste de Comunitat, Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla), 10€. Comunitat Econòmica Europea, 20€. Resta del territori mundial, 45€.
  4. Transports gratuïts per totes les comandes superiors als 300€.

7. Propietat intel·lectual i industrial

a) L’Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Enric Majoral, SL – Majoral o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

b) Tret que fos autoritzat per Enric Majoral, SL – Majoral o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

c) L’Usuari haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per Enric Majoral, SL – Majoral o per tercers en la Botiga.

8. Contrassenyes

a) Enric Majoral, S.L. – Majoral facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’Usuari que es registri a Enric Majoral, SL – Majoral. Aquests mots de pas serviran per a l’accés als serveis exclusius d’Enric Majoral, SL – Majoral per a usuaris registrats.

b) L’usuari haurà de mantenir la seva contrasenya sota la seva exclusiva responsabilitat en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

c) La contrasenya podrà ser modificada en tot moment per l’Usuari. L’Usuari es compromet a notificar a Enric Majoral, SL – Majoral de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

9. Llei aplicable i fur

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, amb renúncia al fur que pogués correspondre l’Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, ENRIC MAJORAL S.L. l’informa i posa a la seva disposició la següent política de protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament és ENRIC MARJORAL S.L. amb domicili al carrer Zamora núm. 91  sobre àtic 3a de Barcelona (08018) i NIF B60982311.

Dades de contacte del responsable:

Telèfon:                       +34 933 209 100

Correu electrònic:         data@majoral.com

Quines són les finalitats del tractament?

ENRIC MAJORAL S.L. tractarà les seves dades personals amb les següents finalitats:

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les seves dades personals és l’execució i manteniment de la relació precontractual o contractual establerta per vostè amb ENRIC MAJORAL S.L. i no està supeditada al seu consentiment. Per això, l’informem que les dades personals que es sol·liciten en el moment de formalitzar l’alta com client en els formularis en format paper, a la botiga on-line o a l’apartat de “Contacte” de la nostra web són les estricament necessaris per a poder prestar-li els serveis o productes que ens sol·liciti. En el cas, de no facilitar aquestes dades, no podrem mantenir aquesta relació.

Per enviar-li comunicacions i promocions, tant per correu electrònic com per correu postal, relacionades amb els nostres productes i serveis, requerirem el seu consentiment exprés, en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicionarà el manteniment de la relació que ENRIC MAJORAL S.L. manté amb vostè.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i en tot cas mentre es mantingui la vigència del seu consentiment.

Decisions automatitzades

ENRIC MAJORAL S.L. no elabora perfils a partir de decisions automatitzades, totes les decisions de tractament en base a les finalitats abans indicades es prenen sempre amb la intervenció d’una persona.

Destinataris de les seves dades

ENRIC MAJORAL S.L. no comunicarà les seves dades personals a tercers a excepció que sigui per donar compliment a una obligació legal.

ENRIC MAJORAL S.L. no realitza transmissió internacional de dades a tercers països fora de la UE.

Com vetlla ENRIC MAJORAL S.L. per a les seves dades?

ENRIC MAJORAL S.L. ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Drets de les persones interessades

Dret d’accés: La persona interessada té dret a obtenir de ENRIC MAJORAL S.L. la confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, a què se li faciliti la informació de quines dades seves està tractant ENRIC MAJORAL S.L.

Dret de rectificació: La persona interessada té dret a la rectificació de les seves dades inexactes o incompletes.

Dret de supressió («el dret a l’oblit»): L’interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir i no siguin objecte d’interessos legítims imperiosos o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a la limitació del tractament: L’interessat té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només podran ser objecte de tractament, a excepció de la seva conservació, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat té dret a rebre les seves dades personals, que ens hagi facilitat pel seu tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Dret d’oposició: L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en aquest cas ENRIC MAJORAL S.L. deixarà de tractar les dades excepte que per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir els seus drets, la persona interessada ha d’enviar una sol·licitud juntament amb una còpia del seu document identificatiu a:

correu electrònic: data@majoral.com

per escrit: Zamora núm. 91  sobre àtic 3a – Barcelona (08018)

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan consideri que ENRIC MAJORAL S.L. no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.

 

Data última actualització: 06/07/2018